Důležité pojmy

Postup lege artis – zákon o zdraví lidu ukládá všem zdravotnickým zařízením poskytovat odbornou zdravotní péči s použitím dostupných prostředků a v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Za postup lege artis lze považovat takový postup, který je adekvátní konkrétní vzniklé situaci, konkrétnímu stavu pacienta, prostředí ve kterém je pomoc poskytována, vybavení a všem okolnostem vztahujících se k tomu, kdo péči poskytuje.

Neodkladná péče – zdravotní péče o osoby postižené na zdraví onemocněním nebo úrazem, tak závažně, že bez ošetření hrozí rychlé zhoršení stavu až po bezprostřední ohrožení života. Zahrnuje dva nevyšší stupně diferencované zdravotní péče – resuscitační a intenzivní, které navazují na přednemocniční neodkladnou péči = záchranný řetězec.

Resuscitační péče – péče o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (oběh, dýchání, vědomí), u nichž je nutno tyto životní funkce podporovat nebo uměle nahrazovat.

Intenzivní péče – péče o nemocné, které je nutno intenzivně sledovat, ošetřovat, léčit a předejít tak náhlému selhání základní životních funkcí.

První pomoc – soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv, jako bezprostřední pomoc při náhlém postižení zdraví. Je-li součástí tohoto náhlého postižení zdraví i ohrožení života, je pak součástí první pomoci i neodkladná resuscitace.

Základní první pomoc – soubor metod a opatření, která mohou být při náhlém postižení zdraví poskytnuta nebo provedena bez jakéhokoliv specializovaného vybavení. Její nedílnou součástí je i přivolání odborné, nejčastěji zdravotnické první pomoci a v případě bezprostředního ohrožení života i základní neodkladná resuscitace.

Rozšířená první pomoc – navazuje na základní první pomoc a zahrnuje i použití specializovaného vybavení (přístroje, nástroje, nejrůznější pomůcky, léky apod.) Odborně školenými pracovníky. Její součástí je v případě potřeby i převoz postiženého do stálého zdravotnického zařízení k poskytnutí definitivního ošetření nebo k zabezpečení pokračujícího léčení. U případů bezprostředního ohrožení života je pak její součástí i rozšířená neodkladná resuscitace.

Resuscitace – pojem používaný jako samostatný termín, jednak k souhrnnému označení náhrady či podpory jedné nebo více základních životních funkcí, v celé časové posloupnosti neodkladné resuscitace a na ni navazující rozšířené resuscitační péče, a jednak k pojmenování části lékařského oboru, jehož náplní je poskytování resuscitační péče – obor anesteziologie a resuscitace.

Záchranný řetězec
 – časově, věcně i odborně na sebe navazující komplex jednotlivých článků neodkladné péče o osoby bezprostředně ohrožené na životě v důsledku náhle vzniklé poruchy zdraví nebo náhlého zhoršení již dříve vzniklé poruchy zdraví.
V klasické poloze se skládá z 5 na sebe navazujících částí:
laická první pomoc – poskytnutí základní laické první pomoci
tísňové volání – vyrozumění a přivolání odborné první pomoci na lince 155
odborná první pomoc – přednemocniční neodkladná odborná první pomoc
zajištěný transport – po stabilizaci stavu transport sanitním vozem Záchranné služby
nemocniční neodkladná péče – přijetí postiženého na lůžko neodkladné a intenzivní péče

Život zachraňující úkony – takové medicínské úkony, postupy a techniky, bez jejichž použití by neodkladná péče o osobu v bezprostředním ohrožení života nemohla být realizována a přežití takové osoby by bylo krajně nepravděpodobné. Jedná se zejména o – neodkladnou resuscitaci, defibrilaci, kardiostimulaci, zástavu masivního krvácení, punkce nebo drenáž tenzního pneumothoraxu, aplikace hypertonické glukózy při hypoglykemickém kómatu apod.

Důležité jsou hlavní zásady při jejich indikování a provádění:
Většinu těchto výkonů provází značné riziko komplikací, které je nutné se snažit minimalizovat. Výskyt komplikací není na druhé straně důvodem, k neprovedení potřebného výkonu v případě krajní nouze. Provádění většiny těchto výkonů nesmí být, až do dosažení žádaného efektu z žádného důvodu přerušeno. K provedení těchto výkonů není třeba souhlasu nemocného nebo raněného.