Historie

Od nejstarších dob historie lidstva byl život spojován s teplem. Lidé se pokoušeli navrátit k životu přímou aplikací tepla (hořící výkaly, horký popel, horká voda). Patrně první zmínka o umělém dýchání, možná i masáži hrudníku pochází již z bible ze starého zákona, kde se píše. „porodní bába Puah položila svá ústa k ústům dítěte, a to se rozplakalo.“

V r. 960 n.l. Avicena  muslimský filosof píše: „v případě potřeby má být hrdlem zasunuta zlatá nebo stříbrná trubička k podpoře dýchání.“ metoda, která nápadně připomíná dnešní způsob zajištění dýchacích cest orotracheální intubací.

Itálie 15. Století  porodní báby používaly umělé dýchání u novorozenců. Kteří nezačali spontánně dýchat.

Anglie za vlády Victorie  v této době osvícenství bylo od umělého dýchání kvůli nepřípustnému kontaktu rtů upuštěno. Opět nápadná podoba s historií, kdy dnes Americká asociace kardiologů (aha), doporučuje od roku 2008 resuscitovat tzv. „nahoře bez“, tedy bez zapojení dýchání do úkonů resuscitace při náhlé zástavě oběhu. Dle Guidelines 2005 přijatými evropskou a českou radou pro resuscitaci, je postup resuscitace při náhlé zástavě oběhu, také upřednostňována masáž před dýcháním. Samozřejmě, že to není z důvodu „nepřípustného kontaktu rtů“, ale protože dýchání z úst do úst je většinou hlavní příčinou toho, že lidé odmítají resuscitovat úplně, což je při náhlé zástavě oběhu samozřejmě to nejhorší co mohou udělat.

Paracelsus 16. Století  švýcarský buřič, alchymista a lékař, který se pokoušel oživovat mrtvoly pomocí dýchacích měchů, vháněním horkého vzduchu a kouře. První náznaky použití samorozpínacího vaku (ambuvaku) k resuscitaci dýchání. Původní měchy můžeme dnes nalézt třeba u krbů k rozdmýchávání ohně.

V r. 1543 Vesalius  popsal fibrilaci komor u zvířat

V r. 1555 Vesalius  použil ventilaci přerušovaným přetlakem u zvířat

Skotsko 1732 Tossach  tento chirurg zdokumentoval svou resuscitaci klinicky mrtvého horníka zasypaného v dole. Popsal nepřítomnost pulsu i dýchání, chladnou kůži (tedy náznak jasných známek smrti). U postiženého stiskl nos a prováděl umělé dýchání z úst do úst. Zasypaný horník byl takto po hodině přiveden k vědomí. Bez masáže??? Zázrak!!! J

V r. 1766  objeven poznatek, že hypotermie zvyšuje šance na oživení. Tady nám probuzení opět trvalo cca 250 let, protože dnes je poresuscitační hypotermie zařazena dokonce mezi doporučené postupy, tedy lege artis postupy u resuscitovaných pacientů, kdy zahájení poresuscitační hypotermie by mělo být již při převozu v sanitním voze záchranných služeb. S poresuscitační hypotermií koketoval také pan Safar v 70. Letech 20. Století ve svých algoritmech neodkladné resuscitace, ale naplno se začíná využívat teprve v posledních pár letech.

V r. 1767  založena holandská společnost pro uzdravené tonoucí. Resuscitace, přestože ne zcela pochopena, byla prováděna stlačováním hrudníku a břicha, prováděním umělého dýchání a zajištěním přísunu tepla třením těla, ale také zaváděním tabákového kouře do rekta (konečníku) a vyvoláváním zvracení. Netradiční metodu vykuřování rekta tabákem přivezl do Evropy společník Kryštofa Columba, který provádění této techniky viděl u indiánů. Tedy nic proti indiánům, ale vykuřování konečníku tabákovým kouřem si mohli ponechat jako národní dědictví, už jen ta představa ve mě vyvolává úporné sevření všech svěračů a hlavně toho, kterého se to týká. Nicméně stlačování břicha při resuscitaci je někdy aktuální i dnes, pokud budeme postupovat dle špatně prezentovaného doporučení stlačovat hrudník na spojnici bradavek, tak zejména u žen, ale i některých mužů, se na břicho můžeme opravdu dostat. J

používáno bylo také zavěšení osob za nohy hlavou dolů, uložení postiženého na cválajícího koně nebo válení postiženého po sudu, z důvodu zajištění střídavého tlaku a uvolnění hrudníku. Používaly se i další způsoby stimulace za účelem vzbuzení postiženého, jako křik a ječení, ale také pohlavkování či bičování.
S rozvojem fyziky bylo zjištěno, že elektrickým výbojem lze usmrtit, ale regulovaným výbojem do hrudníku lze naopak opět oživit. Tento postupný vývoj resuscitace a vstřebávání dalších poznatků, postupné vylučování neúčinných metod či postupů, bylo občas přerušeno dobou „temna“, kdy především vlivem náboženství se resuscitace považovala za zpětné překročení hranice života a smrti, což bylo nepřijatelné, protože je to proti vůli boha.
Současně vznikl problém – pokud resuscitací lze vrátit život, byla vždy diagnóza určena správně? Jestli tedy nebyl člověk pohřben živý? Dále se o anatomech tvrdilo, že pomocí pitvy zemřelého mohou definitivně rozhodnout o smrti, proto se stala často součástí trestů kriminálníků. Nicméně ani tyto excesy nezabránily dalšímu vývoji – díky bohu.

V r. 1850 Hofe Ludwig  popsali lépe a podrobněji komorovou fibrilaci u zvířat

V r. 1858 Silvestr  zavedl metodu umělého dýchání, která se na dlouhou dobu stala dominantní v postupech resuscitace. Postižený ležel na zádech, fází nádechu bylo zvednutí paží uchopených za zápěstí po dobu 5 vteřin a výdechovou fází bylo přitisknutí a stlačení na hrudníku. Takto dosažený dechový objem je překvapivě velký – 500 ml.

V r. 1874 Schiff  provedl a popsal první úspěšnou nepřímou srdeční masáž

V letech 1906 – 1958  publikováno 1922 případů nepřímé srdeční masáže

Pol. 20. Století  profesor Safar poukázal v experimentech s umělým dýcháním na nízkou účinnost ručních způsobů a znovu objevil dýchání z úst do úst. Zdůraznil důležitost záklonu hlavy a uzavřeného nosu při provádění dýchání z úst do úst.

V r. 1950 Safar a Ruben  zjistili a popsali dýchání z plic do plic jako jedinou možnost umělého dýchání

V r. 1960 Kouwenhoven a Knickerbocker  uveřejnili rozsáhlou práci o technice a výsledcích zevní srdeční masáže

V r. 1968 prof. Peter Safar  sestavil základní schéma kardiopulmonální resuscitace

70. Léta 20. Století  resuscitace byla standardně rozšířena i o používání defibrilace

V r. 2000  vzešla v platnost doporučení evropské rady pro resuscitaci ERC Guidelines 2000

V r. 2005  vzešla v platnost doporučení evropské rady pro resuscitaci ERC Guidelines 2005

V r. 2008  americká asociace kardiologů (aha) vydala doporučení k provádění laické resuscitace – laik bez zkušeností není povinen při náhlé zástavě oběhu, zapojovat do úkonů resuscitace dýchání z plic do plic

V r. 2010  nová doporučení navazující na předchozí Guidelines. V roce 2010 jsou zaměřena opět spíše pro odbornou veřejnost.
V r. 2015 
 na konci letošního roku se očekávají opět nové poznatky v resuscitaci, které přinesl výzkum za uplynulých 5 let.