Poruchy vědomí

Vědomí  stav bdělosti, kdy si člověk uvědomuje věci z okolního prostředí, vlastní vzpomínky, myšlenky, pocity, je schopný zaměřit se na svou pozornost a může jednat podle své vůle
Bezvědomí  stav, který je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je obrazem funkčního, nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život člověka, především pokud nastane v kombinaci s poruchou dechu – zapadnutí jazyka, vdechnutí cizího tělesa, zvratků apod.

Poruchy vědomí lze rozdělit do dvou základních skupin – kvalitativní a kvantitativní.


Kvalitativní poruchy vědomí

Mdloba  krátkodobá ztráta vědomí v důsledku nedostatečného okysličení mozku
Obnubilace  mrákotný stav, je zachována prostorová orientace, ale chybí schopnost jednat dle vlastní vůle
Delirium  je provázeno halucinacemi a celkovým vzrušením
Amence  dochází k poruše chování, vnímání, nálady a myšlení, střídá se stav útlumu a vzrušení
Agonie  nejčastější porucha vědomí v období umírání

Kvantitativní poruchy vědomí
Somnolence  příznaky spavosti, nemocného lze probudit, nemluví spontánně, reaguje na bolestivé podněty
Sopor  mumlá nesrozumitelná slova, nereaguje na otázky pouze na silné bolestivé podněty
Kóma  nejtěžší porucha vědomí, nereaguje na zvuky, nehýbe se, nemluví

  • povrchové  snížené obranné reakce, zornice reagují na světlo
  • hluboké  chybí obranná reakce na bolestivý podnět
  • vigilní  neřešitelný stav těžkého poškození mozkové tkáně


Příčiny  neurogenní  poranění mozku a hlavy, záněty, krvácení, mozkové příhody, infekce, psychogenní  hysterie, exogenní  otravy, endogenní  cukrovka, nemoci jater, slinivky, ledvin, štítné žlázy, kardiovaskulární  infarkt, zástava srdce, respirační  vdechnutí cizího tělesa, poruchy vodní, poruchy minerálů a tepelné 
 rozvrat minerálů, dehydratace

Příznaky  člověk bezvládně leží, může mít křeče – zástava oběhu, ochablé svalstvo, a v důsledku toho zapadlý jazyk, který nasedá na zadní stěnu hltanu a uzavírá vstup do dýchacích cest, čímž dochází k dušení, nereaguje na oslovení, zatřesení ani na bolestivé podněty.

 

První pomoc

Zavolat na linku 155, technická první pomoc – eliminovat vnější vlivy a zdroje, které by mohly postiženého, ale i vás ohrozit – uhasit oheň, vypnout proud, vyprostit z auta apod., pokus o navázání kontaktu – oslovení, nebo bolestivý podnět, zhodnocení základních životních funkcí – hlavně vědomí a dýchání (viz. Kapitola základní životní funkce), uvolnění dýchacích cest – záklon hlavy, pokud dýchá sám a dostatečně, můžete ho uložit do zotavovací polohy na boku, ale stále ho kontrolujte, pokud nedýchá, nebo má jakoukoliv poruchu dýchání, zahajte neprodleně neodkladnou resuscitaci.

Pamatujte

Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je mnohdy prvním a často rozhodujícím krokem k záchraně zdraví a života. Včasné přivolání odborné první pomoci, pak samozřejmě umožňuje poskytnutí nejvyšší odborné péče v nejkratším čase a podstatně zvyšuje šance nemocného na přežití a úplné uzdravení. Pokud si nejste jisti, zda resuscitaci zahájit, nebo nezahájit – řiďte se touto rovnicí a nikdy nic nezkazíte, naopak v mnoha případech postiženému ZACHRÁNÍTE ŽIVOTBezvědomí + jakákoliv porucha dýchání = zahajte resuscitaci

 

K posouzení stavu vědomí se běžně používají různé skórovací systémy a tabulky, z nichž nejpoužívanější je Glasgow Coma Scale (viz. Tabulka), které se používá ve většině zdravotnických zařízeních v naší republice. Další hojně využívanou skórovací tabulkou je hodnotící tabulka pro novorozence – Apgar score, které se zaznamenává v 1., 5. A 10. Minutě po porodu.