První pomoc

První pomoc
je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účelně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. První pomoc je povinen poskytnout každý občan ČR, neboť mu tato povinnost vyplývá přímo ze zákona – č.20/1966 sb. – zákon o zdraví lidu. Z povinnosti poskytnout první pomoc je vyvázán pouze zachránce, který by při zajištění první pomoci ohrozil sám sebe nebo někoho jiného.
Dělení první pomoci

Technická první pomoc
odstranění příčiny úrazu a vytvoření základních podmínek pro poskytování zdravotnické první pomoci. Tato pomoc je nejčastěji poskytována hasičským záchranným sborem, horskou nebo vodní záchrannou službou nebo ostatními složkami IZS, ale také svépomocí, je-li jí potřeba.

Laická zdravotnická první pomoc

soubor základních odborných a technických opatření, která jsou zpravidla poskytována bez specializovaného vybavení. Součástí je přivolání odborné zdravotnické pomoci (příp. Technické první pomoci) a péče o postiženého až do doby, kdy jej odborná zdravotnická pomoc převezme, případně také improvizovaný transport postiženého na místo, kde je dosažitelná odborná první pomoc. V dnešní době je nutnost improvizovaného transportu snížena na minimum díky síti leteckých zdravotnických záchranných služeb, které jsou vycvičeny mimo jiné i k zásahům za pomoci speciální lezecké techniky. Díky této metodě jsou záchranáři schopni se pomocí vrtulníku a lana dostat prakticky kamkoliv, proto doporučujeme:
Pokud to není opravdu nezbytně nutné (lesní požár), nezahajujte improvizovaný transport raněného sami, ale vyčkejte na příjezd odborné první pomoci na místo k vám.

Odborná zdravotnická první pomoc
výkony prováděné zdravotnickým personálem – lékaři, záchranáři, sestrami, kteří do poskytnutí tzv. Přednemocniční neodkladné péče zahrnou i nejrůznější specializované léčebné a diagnostické přístrojové techniky, podání léků a terapeutické postupy splňující lege artis (správný postup) standardy pro poskytování odborné první pomoci.