Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem je celkem časté „profesní“ poranění. Kromě elektrikářů profesionálů, ošetří za rok záchranná služba i dost domácích „odborníků“, kteří se s očekávaným napětím pustí do opravy domácí elektroinstalace, aniž by znali potřebné zásady při práci s takovou energií, jako je elektrická. Postižení účinky elektrického proudu se nevyhýbá bohužel ani dětem, kdy buď ze zvědavosti a cestami za poznáním, strkají do nezabezpečených zásuvek nejrůznější předměty nebo z neopatrnosti při „hrách“, přelézají vlakové vagóny, kde dochází k přenesení elektrické energie i na větší vzdálenost. Elektrický proud způsobuje lidskému organismu z hlediska ohrožení života, 2 zásadní poškození – tepelné poranění, srdeční arytmie až zástavu srdce vlivem tzv. Komorové fibrilace. Asi 80% poranění elektrickým proudem je způsobeno nízkým napětím, z nichž cca 3% jsou úrazy smrtelné, naopak u poranění vysokým napětím se mortalita (úmrtnost) zvyšuje na 30%, kde proud působí hlavně tepelně a postiženého spálí na uhel.

Ovlivňující faktory – odpor kůže lidského těla – suchá kůže 10-20 kilo-ohmů a vlhká kůže 110 ohmů, čas působení proudu, izolační vrstva oblečení nebo obuvi, místo vstupu a výstupu elektrického proudu, cesta kudy proud prošel, vlhkost okolního prostředí

Účinky proudu na lidský organismus – viz. Tabulka

Proud mA

Účinek proudu dle ČSN IEC 479:1998 (4)

<0,9

Nepostřehnutelný

0,9 – 1,2

Postřehnutelný v místě dotyku

1,6

Křečovitý pocit ke kloubu ruky, předloktí a nakonec až k rameni

13 – 15

Bolesti jsou těžce snesitelné a předmět je možné pustit jen s námahou – křeče svalů

10 – 30

Trvale přecházející proudy nezpůsobí smrt, ale křeče a potíže při dýchání

>30

Trvale procházející proudy mohou být smrtelné – Fibrilace komor, neí-li postižený rychle odpojen

kolem 500

Smrt prochází-liproud po dobu delší než 0,5 sec. a více

>500

Způsobí smrt i krátkodobým působením

Příznaky  hluboké popáleniny v místě vstupu a výstupu elektrického proudu, poruchy vědomí, srdeční arytmie – závažnost závisí na fázi srdečního cyklu, ve které došlo k zásahu elektrickým proudem – nejzávažnější arytmií je komorová fibrilace = srdeční zástava, přidružená poranění v důsledku zasažení proudem – zlomeniny, krvácení apod.

První pomoc

technická  zamezit dalšímu působení elektrického proudu na organismus – přerušit spojení vodiče s částí dotýkajícího se těla – pomocí nevodivého předmětu – suchá větev, nevodivý hák, vlastní oděv – bez zipu pokud možno
zdravotnická  bezvědomí – zavolat na linku 155, neodkladná resuscitace – masáž srdce, ošetření krvácení, při vědomí – zavolat na linku 155, sledovat základní životní funkce, ošetření popálenin, a jiných zranění, která bezprostředně neohrožují život postiženého